| |

Office of Attorney General

Last updated on 2017-07-14

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३, बमोजिम नेपालको एक संबैधानिक अंग महान्यायाधिवक्ता नेपाल सरकारको मूख्य कानूनी सल्लाहकार हो। नेपाल सरकारको हक हित वा सरोकार नीहित रहेको मुद्धा सरकारको तर्फबाट कुनै अदालत वा न्यायिक अधिकारी समक्ष चलाउने वा नचलाउने भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय गर्न अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई छ। संबैधानिक एवं कानूनी विषयमा नेपाल सरकार र नेपाल सरकारले तोकिदिएको अन्य अधिकारलाई राय सल्लाह दिनु महान्यायाधिवक्ताको कर्तब्य हो। महान्यायाधिवक्तालाई संविधान प्रदत्त काम, कर्तव्य र अधिकारमहान्यायाधिवक्ताले तोकिदिएको शर्तको अधिनमा रहि प्रयोग र पालना गर्न गरि मातहतका अधिकृतहरुलाई प्रत्यायोग गर्न सक्ने संबैधानिक व्यवस्था छ। सोही अनुसार महान्यायाधिवक्तालाई संविधान प्रदत्त काम, कर्तव्य र अधिकार ७५ जिल्लामा जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयका जिल्ला न्यायाधिवक्ता तथा मातहतका अधिकृतहरुले र आ-आफ्नो प्रादेशिक क्षेत्राधिकार भित्रका १६ पुनरावेदन सरकारी वकील कार्यालयका सह न्यायाधिवत्ता तथा मातहतका अधिकृतहरुले प्रयोग र पालना गर्दछन। महान्यायाधिवक्ताको अन्य काम कर्तव्य र अधिकार संविधान र अन्य कानूनद्वारा निर्धारण भए बमोजिम हुन्छ।

विस्तृत जानकारी
[स्रोत: महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय]