| |

Trade Licenses

Last updated on 2017-07-14

नेपालको व्यवसाय अनुमतिपत्र सम्बन्धित विद्युतिय पोर्टल

यो विद्युतिय पोर्टलले नेपालको व्यापारिक अनुमतिपत्रको आवश्यकता सम्बन्धित सम्पूर्ण सूचना एकै ठाउँबाट सजिलो संग उपलब्ध गराउछ | यहाँ, नेपाली व्यवसायहरु, ठुलो सानो सवैको अनुमतिपत्र सम्बन्धित विस्तृत विवरण राखिएको छ जसमा अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न आवश्यक कागजात, अनुमतिपत्र दस्तुर, आवेदन पत्र र नियामक संस्थाको ठेगाना पनि उपलब्ध छ | लगानीको वातावारण सुधार गर्न यो अनुमतिपत्र सम्बन्धित पोर्टल नेपाल सरकारले आरम्भ गरेको हो |

विस्तृत जानकारी
[स्रोत : नेपालको व्यवसाय अनुमतिपत्र सम्बन्धित विद्युतिय पोर्टल]