| |

The President

Last updated on 2017-07-14

सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारी

[स्रोत:राष्ट्रपतिको कार्यालय ]