| |

Government Policies employment

Last updated on 2017-07-14

ऐन, नियम, निर्देशिका

क्रमसंख्याफाइलकोनामडाउनलोड
1सवारीचालकअनुमतिवितरणनिर्देशिका२०६९.११.१०डाउनलोडगर्नुहोस
2चालकसञ्चालकोपाठ्यकम२०६९.११.११डाउनलोडगर्नुहोस
3सवारीचालकप्रशिक्षणसंचालनकोपाठ्यक्रम२०६९डाउनलोडगर्नुहोस
4सवारीतथायातायातव्यवस्थाकार्यविधिनिर्देशिका२०६०डाउनलोडगर्नुहोस
5सवारीतथायातायातव्यवस्थाएेन२०४९डाउनलोडगर्नुहोस
6सवारीतथायातायातव्यवस्थानियमावली२०५४डाउनलोडगर्नुहोस

विस्तृत जानकारी

[स्रोत:यातायात व्यवस्था बिभाग]