उपलब्धता  |  साइट सूची   Register
नागरिक   >>   यातायात   >>   नीति

ऐन, नियम, निर्देशिका

क्रमसंख्या फाइलकोनाम डाउनलोड
1 सवारीचालकअनुमतिवितरणनिर्देशिका२०६९.११.१० डाउनलोडगर्नुहोस
2 चालकसञ्चालकोपाठ्यकम२०६९.११.११ डाउनलोडगर्नुहोस
3 सवारीचालकप्रशिक्षणसंचालनकोपाठ्यक्रम२०६९ डाउनलोडगर्नुहोस
4 सवारीतथायातायातव्यवस्थाकार्यविधिनिर्देशिका२०६० डाउनलोडगर्नुहोस
5 सवारीतथायातायातव्यवस्थाएेन२०४९ डाउनलोडगर्नुहोस
6 सवारीतथायातायातव्यवस्थानियमावली२०५४ डाउनलोडगर्नुहोस

विस्तृत जानकारी

[स्रोत:यातायात व्यवस्था बिभाग]

अद्यावधिक भएको अन्तिम मिति : २३/१२/२०१५