उपलब्धता  |  साइट सूची   Register
नागरिक   >>   यातायात   >>   अनुमतिपत्र

सवारी चालक अनुमतीपत्र सम्बन्धि जानकारिका लागी तल उल्लेखित लिङ्कमा हेर्नुहोस्।

विस्तृत जानकारी

[स्रोत:यातायात व्यवस्था बिभाग ]

अद्यावधिक भएको अन्तिम मिति : ०४/०७/२०१४