उपलब्धता  |  साइट सूची   Register
सरकार   >>   कार्यपालिका   >>   सम्माननीय राष्ट्रपति

सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारी

[स्रोत:राष्ट्रपतिको कार्यालय ]

 

अद्यावधिक भएको अन्तिम मिति : ०७/१०/२०१६