उपलब्धता  |  साइट सूची   Register
  समाज कल्याण
 • नीति
 • संस्थाहरु
नागरिक   >>   समाज कल्याण   >>   नीति

ऐन नियम तथा नीतिहरु

समाजकल्याणसँग सम्वन्धित

 • समाजकल्याण ऐन २०४९

महिलासँग सम्वन्धित महासन्धि, इच्छाधीन आलेख तथा ऐन, नियमहरु

 • महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि, (CEDAW) १९७९
 • महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि इच्छाधीन आलेख १९९९
 • महिला तथा बिकास सम्वन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन १९९५ बेजिङ्ग (१२ सरोकारको क्षेत्र )
 • वेश्यावृत्तिका लागि महिला र बालबालिकाको जीउ मास्ने बेच्ने काम रोकथाम गर्ने र सो विरुद्ध संघर्ष गर्ने सम्वन्धी सार्क (SAARC) महासन्धि २००२
 • लैङ्गिक समानता कायम गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न वनेको ऐन, २०६३
 • राष्ट्रिय महिला आयोग ऐन, २०६३
 • मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ र नियमावली २०६५
 • घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन, २०६६ र नियमावली २०६७
 • लैङ्गिक हिंसा (निवारण)कोष नियमावली २०६७
 • श्रमजिवी महिलाहरुप्रति डान्स रेष्टुरेन्ट वार जस्ता कार्यस्थलमा हुने यौन उत्पीडन नियन्त्रण गर्न जारी गरिएको निर्देशिका, २०६५
 • छाउपडी प्रथाउन्मूलन निर्देशिका, २०६३
 • पुनर्स्र्थापना केन्द्र संचालन निर्देशिका, २०६८
 • पुनर्स्र्थापना कोष संचालन निर्देशिका, २०६८
 • मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारबाट पिडित / प्रभावितहरुको संरक्षण र हेरचाह सम्वन्धि राष्ट्रिय मापदण्ड, २०६८

राष्ट्रिय कार्ययोजनाहरु

 • महिला विरुद्ध हुने सवै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने सम्वन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना, २०६०
 • लैंगिक समानता र महिला सशक्तीकरण सम्वन्धी वेइजिङ्ग राष्ट्रिय कार्ययोजना, २०६०
 • मानव बेचबिखन बिशेष गरी महिला तथा बालबालिकाहरुको बेचबिखन तथा ओसारपसार बिरुद्धको राष्ट्रिय कार्ययोजना, २०६८
 • लैगिंक हिंसाविरुद्धको राष्ट्रिय कार्ययोजना (सन् २०१०)

बालबालिकासँग सम्वन्धित

 • बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि, १९८९
 • सशस्त्र द्वन्द्‌मा बालबालिकाको प्रयोग बिरुद्ध बालअधिकार सम्वन्धी महासन्धिको इच्छाधीन आलेख, २०००
 • बाल अधिकारको बेचबिखन, बाल वेश्यावृत्ति र अश्लील चित्रण विरुद्ध बालअधिकार सम्वन्धी महासन्धिको इच्छाधीन आलेख, २०००
 • दक्षिण एशियामा बाल कल्याण प्रवर्धनका लागि क्षेत्रीय व्यवस्था सम्बन्धी सार्क महासन्धि, २००२
 • बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८ र नियमावली, २०५१
 • बाल श्रम (निषेध र नियमित गर्ने) ऐन, २०५६
 • बाल न्याय (कार्यविधि) नियमावली, २०६३
 • आपत्‌कालीन बाल उद्धारकोष (सञ्चालन) नियमावली, २०६७
 • आवासीय बाल गृह संचालन तथा ब्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०६९
 • बाल हेल्पलाईन संचालन कार्यविधि, २०६४
 • नेपाली बालबालिका बिदेशी नागरिकलाई धर्मपुत्र, धर्मपुत्री ग्रहण गर्न दिने शर्त तथा प्रक्रिया, २०६५
 • अन्तरदेशीय धर्मपुत्र, धर्मपुत्री व्यवस्थापन बिकास समिति (गठन) आदेश, २०६७
 • बालबालिका सम्बन्धी १० बर्षे राष्ट्रिय कार्ययोजना (०६१-०७१)
 • बालबालिका सम्वन्धी राष्ट्रि्य नीति २०६९

ज्येष्ठ नागरिकसँग सम्बन्धित

 • ज्येष्ठ नागरिक कल्याण ऐन, २०६३ र नियमावली, २०६५
 • ज्येष्ठ नागरिक नीति तथा कार्यनीति, २०५८
 • ज्येष्ठ नागरिक राष्ट्रिय कार्ययोजना, २०६२

अपाङ्गता भएका व्यक्तिसँग सम्वन्धित

 • अपांग संरक्षण तथा कल्याण ऐन, २०३९ र नियमावली, २०५१
 • अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धि संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि २००६ तथा यसको इच्छाधीन आलेख, २००६
 • अपाङ्गता सम्बन्धी राष्ट्रि्य नीति तथा कार्ययोजना, २०६३
 • अपाङ्गताको परिभाषा तथा वर्गीकरण, २०६३
 • अपाङ्गताको परिचयपत्र वितरण निर्देशिका, २०६५

विस्तृत जानकारी

[स्रोत: महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय]
अद्यावधिक भएको अन्तिम मिति : २७/०३/२०१५