| |
नाम एजेन्सी विकल्प
राष्ट्रिय सूचना आयोग नागरिक वडापत्र राष्ट्रिय सूचना आयोग डाउनलोड
कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्र नागरिक वडापत्र कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्र डाउनलोड
सहकारी प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्र नागरिक वडापत्र सहकारी प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्र डाउनलोड
कन्सुलर सेवा विभाग नागरिक वडापत्र कन्सुलर सेवा विभाग डाउनलोड
औषधि व्यवस्था विभाग नागरिक वडापत्र औषधि व्यवस्था विभाग डाउनलोड
वनस्पति विभाग नागरिक वडापत्र वन विभाग डाउनलोड
जल तथा मौसम विज्ञान विभाग नागरिक वडापत्र जल तथा मौसम विज्ञान विभाग डाउनलोड
उद्योग विभाग नागरिक वडापत्र उधेाग विभाग डाउनलोड
सूचना प्रविधि विभाग नागरिक वडापत्र सूचना प्रविधि विभाग डाउनलोड
खानी तथा भूगर्भ विभाग नागरिक वडापत्र खानी तथा भूगर्भ विभाग डाउनलोड